Maserati v Scavi & Ray @ Desert Palm Polo Club 2016Cartier v Desert PalmDesert Palm v HabtoorDesert Palm v Zedan